การเลือกนำเสนอข่าวอาชญากรรมต่อสังคม

ข่าวอาชญากรรมไม่ได้เป็นเพียงแค่ข่าวที่ตอบสนองความต้องการรับรู้ข่าวสารของประชาชนเท่านั้น แต่ยังมีคุณค่า มีความสำคัญต่อสังคมในหลายๆ ด้าน ขณะเดียวกันก็ส่งผลกระทบทางลบต่อสังคมได้เช่นกัน ดังที่ข่าวอาชญากรรมถูกวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องรสนิยม การเร้าอารมณ์หมิ่นเหม่ต่อการขัดข้อบังคับจริยธรรม หมิ่นเหม่ต่อการละเมิดกฎหมาย สิทธิส่วนบุคคล และสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตามเมื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยอย่างอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีชีวิตผู้คนทำให้หนังสือพิมพ์จึงต้องปรับตัวให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงโดยนำเว็บไซต์เข้ามาเป็นช่องทางในการนำเสนอข่าวสารเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆนั้น

ข่าวอาชญากรรมก็เป็นข่าวหนึ่งที่ได้รับความสนใจ แต่ด้วยอิทธิพลของข่าวอาชญากรรมเมื่อนำเสนอผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์จึงสามารถก่อให้เกิดผลกระทบทั้งในแง่บวกและลบต่อสังคมได้อย่างกว้างขวาง และลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นตามไปด้วย สำหรับข่าวอาชญากรรมเป็นข่าวที่ได้รับความนิยมมาทุกยุคสมัย ดังจะเห็นได้จากผลการศึกษาประเภทข่าวที่ประชาชนให้ความสนใจเป็นลำดับต้นๆ หนังสือพิมพ์ออนไลน์แต่ละเว็บไซต์นำเสนอเนื้อหาส่วนใหญ่ไม่แตกต่างไปจากหนังสือพิมพ์เล่ม

และหนังสือพิมพ์ออนไลน์มีแนวโน้มที่หมิ่นเหม่ต่อความผิดตามกฎหมายและจริยธรรมแต่ก็มีความเป็นไปได้ที่จะทำหน้าที่ตามทฤษฎีความรับผิดชอบต่อสังคมที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ซึ่งความสำคัญในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมที่มีต่อการนำเสนอข่าวอาชญากรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงเป็นที่มาและความสำคัญของปัญหาในการศึกษาครั้งนี้เพื่อนำผลการศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาการนำเสนอข่าวอาชญากรรมให้มีคุณภาพทั้งในด้านความเป็นสถาบันสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมเคียงคู่กับความเป็นสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองในเชิงธุรกิจได้อย่างสมดุล